Bảo vệ tầng ozone

Thông tin cơ bản

VNEEC có kinh nghiệm chuyên sâu trong việc tiến hành khảo sát và phân tích ngành về bảo vệ tầng ôzôn và các lĩnh vực có hiệu quả năng lượng.

Một số dự án tiêu biểu

Dự án “Khảo sát dữ liệu quốc gia về HCFC trong ngành điện lạnh ở Việt Nam”, 2010: VNEEC đã ký hợp đồng để thực hiện dự án được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới và Quỹ đa phương về các chất làm suy giảm tầng Ozone và được MONRE điều phối. Dự án đã tiến hành khảo sát HCFC và tiết kiệm năng lượng trong tất cả các lĩnh vực – hệ thống điều hòa không khí thương mại, công nghiệp và dân cư, và khu vực làm lạnh bao gồm cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ tại Việt Nam. Nó cung cấp một cơ sở dữ liệu toàn diện về việc nhập khẩu, phân phối và tiêu thụ thực tế HCFCs và phác thảo các kịch bản cho tương lai của việc nhập khẩu và tiêu thụ HCFC và tiềm năng phát thải khí nhà kính từ các hoạt động tiết kiệm năng lượng trong các lĩnh vực nêu trên ở Việt Nam.

Khảo sát HCFC về lĩnh vực sản xuất và dịch vụ điện lạnh và điều hòa không khí (RAC), lĩnh vực xốp và các lĩnh vực khác cho Chuẩn bị kế hoạch quản lý HCFC giai đoạn II (HPMP), 2015: VNEEC cung cấp đầy đủ dịch vụ tư vấn cho chương trình này. Dự án bao gồm thu thập và xử lý dữ liệu tiêu thụ HCFC cấp quốc gia và cấp ngành từ các doanh nghiệp điện lạnh và điều hòa không khí, sản xuất xốp và các ngành khác. Từ đó xác định lĩnh vực nào được ưu tiên theo HPMP giai đoạn II và chuẩn bị báo cáo dữ liệu cho các lĩnh vực tiêu thụ HCFC cùng với các khuyến nghị cho giai đoạn II và chiến lược ưu tiên giai đoạn II cho Chính phủ Việt Nam.

Khảo sát quốc gia về HFCs và chất thay thế Ozone (ODS), 2016: VNEEC đã triển khai Khảo sát Quốc gia về kiểm kê HFC và các chất thay thế ODS khác tại Việt Nam do Liên minh Khí hậu và Không khí sạch (CCAC), Quỹ đa phương Montreal thông qua MONRE và Ngân hàng Thế giới tài trợ. Cuộc khảo sát nhằm mục đích: i) phát triển một kho kiểm kê quốc gia về HFC và các chất thay thế ODS khác được nhập khẩu, sử dụng và giao dịch tại Việt Nam; ii) để ước tính mức độ hiện tại và dự kiến ​​của HFC và các lựa chọn thay thế ODS khác sử dụng và phát thải; và iii) khảo sát và báo cáo về việc sử dụng các giải pháp thay thế ODS hiện tại và mới, bao gồm các giải pháp thay thế GWP thấp và cao và phân phối theo ngành và phân ngành.