Xây dựng kế hoạch quản lý làm mát tiết kiệm năng lượng quốc gia

16-05-2021

 1,378 views

 1,378 views

1. Mô tả dự án

Nhìn chung, các kế hoạch quản lý làm mát TKNL nhằm mục đích tích hợp làm mát TKNL vào các kế hoạch loại bỏ môi chất lạnh bao gồm các HPMP hiện tại cũng như các chiến lược và kế hoạch về năng lượng và khí hậu quốc gia khác để các cơ hội TKNL có thể được liên kết tốt hơn với công việc làm lạnh. Việc phát triển kế hoạch quản lý làm mát TKNL sẽ đóng vai trò như một nền tảng để tăng cường phối hợp giữa các cơ quan Chính phủ được ủy quyền với TKNL và giảm nhẹ khí hậu và ôzôn, cũng như các bên liên quan chính trong lĩnh vực điều hoà (nhà sản xuất, cơ quan thiết lập tiêu chuẩn, v.v.) hướng tới mục tiêu chung là chuyển đổi thị trường theo hướng GWP thấp hơn, vực điều hoà TKNL đồng thời đáp ứng các mục tiêu và cam kết quốc tế về môi trường.

Mục tiêu chính của nhiệm vụ này là phát triển một kế hoạch quản lý làm mát hiệu quả năng lượng quốc gia đã được kiểm tra đầy đủ (được gọi là Kế hoạch Hành động Làm mát Quốc gia trong Nhiệm vụ này) tập trung vào các vực điều hoà khu dân cư với sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đầu mối của Chính phủ cho tổng thể Dự án K-CEP, cụ thể là Cục Biến đổi khí hậu thuộc Bộ TNMT và Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương. Như Tư vấn đã được thông báo trong Giai đoạn Khởi động, Bộ Công Thương sẽ là cơ quan chủ trì điều phối kế hoạch quản lý làm mát tổng thể, nhưng phối hợp chặt chẽ với Bộ TNMT.

2.  Mô tả các dịch vụ thực tế công ty đã cung cấp trong dự án

  • Xác định đường cơ sở và điểm xuất phát, khuôn khổ chính sách và quy định hiện hành, các chiến lược và kế hoạch quốc gia và ngành liên quan đến EE và chất làm lạnh trong các lĩnh vực, tăng trưởng xanh, loại bỏ HCFC và các lĩnh vực khác, tập trung vào AC cho khu dân cư;
  • Tiến hành đánh giá tại bàn về các lĩnh vực làm mát và trạng thái của các công nghệ làm lạnh và EE;
  • Thực hiện các hội thảo tham vấn và tham vấn nhóm/bên liên quan song phương;
  • Tiến hành phân tích và dự báo tăng trưởng RAC (sản lượng, phân ngành, công nghệ) dựa trên nhu cầu làm mát dự kiến, nhân khẩu học, phát triển kinh tế và thị trường, và các dữ liệu/dự báo khác của Quốc gia để xây dựng chiến lược, tập trung vào các khu dân cư;
  • Xây dựng một kế hoạch và lộ trình hành động với quỹ đạo 20 năm tập trung vào các AC khu dân cư với cam kết cuối cùng tăng MEPS với một thời gian biểu; và
  • Đề xuất các phương pháp tiếp cận triển khai và tài chính tiềm năng, phù hợp và các mô hình kinh doanh để mở rộng quy mô.

3. Khách hàng:

 Ngân hàng thế giới

Chuyên mônTiết kiệm năng lượng, Tăng trưởng xanh

 1,379 views,  4 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *