Nghiên cứu thiết kế thuế-các bon quốc gia kèm với hệ thống bù trừ dựa trên dự án

15-06-2021

 1,458 views

 1,458 views

Mục tiêu của dự án: Trình bày tổng quan về các xu hướng hiện tại và bài học từ thực tiễn định giá các-bon đang phát triển ở hơn 40 các quốc gia trên toàn thế giới, khung thuế hiện hành ở Việt Nam và đề xuất ba phương án áp dụng thuế và phí các-bon. Bài báo cũng đánh giá các khoản thu tiềm năng theo các kịch bản thuế carbon từ 1,5 đến 15 USD/tấn CO2 trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2030, bao gồm khối lượng doanh thu được tạo ra mỗi năm và phân bổ tài chính của chúng cho ngân sách quốc gia hoặc ngân sách chính quyền địa phương.

Đối tác: UNDP

Thời gian thực hiện: 11/2017 – 03/2018

Đóng góp:

  • Chương 3: Bối cảnh Việt Nam
  • Chương 4: Các lựa chọn để áp dụng hệ thống thuế/phí các-bon ở Việt Nam.
  • Chương 5: Kết luận và Khuyến nghị.

 1,459 views,  2 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *