Xây dựng Báo cáo Cập nhật hai năm một lần lần thứ 3 của Việt Nam cho Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu

16-05-2021

 1,427 views

 1,427 views

1. Mô tả dự án

Nhiệm vụ này nhằm đánh giá thông tin liên quan đến giảm nhẹ phát thải KNK và thu thập, tổng hợp và cập nhật thông tin, dữ liệu về hành động giảm nhẹ KNK của các ngành. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng Dự thảo Chương về hành động giảm nhẹ và đánh giá tác động cho BUR của Việt Nam.

2. Mô tả các dịch vụ thực tế công ty đã cung cấp trong dự án

  • Nhiệm vụ 1: Mô tả và đánh giá cơ cấu tổ chức liên quan đến Các Hành động Giảm nhẹ Phù hợp với điều kiện Quốc gia của Việt Nam
  • Nhiệm vụ 2: Nghiên cứu và đánh giá các chính sách liên quan đến giảm nhẹ KNK ở Việt Nam
  • Nhiệm vụ 3: Thu thập, biên soạn và cập nhật các Hành động Giảm nhẹ Phù hợp với điều kiện Quốc gia của Việt Nam
  • Nhiệm vụ 4: Đánh giá tác động của các hành động giảm nhẹ KNK
  • Nhiệm vụ 5: Thu thập, biên soạn và cập nhật các cơ chế thị trường carbon: CDM, JCM, VCS, GS và các cơ chế khác
  • Nhiệm vụ 6: Đánh giá tác động của các hành động giảm nhẹ KNK nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững
  • Nhiệm vụ 7: Biên soạn Chương liên quan đến thông tin về các hành động và tác động giảm nhẹ

3. Khách hàng

Cục Biến đổi khí hậu (Cục BĐKH), Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TNMT)

4. Chuyên môn

Giảm nhẹ khí nhà kính tại Việt Nam

 1,428 views,  4 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *