Tư vấn doanh nghiệp

Thông tin cơ bản

VNEEC là công ty đầu tiên cung cấp dịch vụ tư vấn và tăng cường năng lực về Dấu chân carbon và bù trừ carbon cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam. VNEEC thực hiện nghiên cứu chuyên sâu để tính dấu chân carbon cho hơn 20 doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau tại Việt Nam, đáng chú ý có ngành thép, dược, sản xuất bơ sữa, bất động sản, và chế biến thực phẩm v.v. Tính toán dấu chân carbon đã được thực hiện cho 5 năm liên tục (2011-2015) và cho riêng năm 2016, đồng thời dự đoán xu hướng và mức phát thải đóng góp trong toàn ngành cũng như mức phát thải của từng danh mục đầu tư của khách hàng.