Xây dựng các hành động giảm nhẹ tiềm năng cho lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

15-06-2021

 1,282 views

 1,282 views

Mục tiêu của dự án:
Tăng cường năng lực kỹ thuật để xác định và xây dựng các hành động giảm nhẹ khí hậu tiềm năng và thúc đẩy toà nhà bền vững.

Đối tác:
Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thời gian thực hiện
11/2013 – 04/2018

 Đóng góp:
–        Xây dựng báo cáo đánh giá quốc gia về tiêu chuẩn và chính sách xây dựng quốc gia hiện tại;

–        Xây dựng báo cáo về lập bản đồ các bên liên quan về báo cáo các Hành động tiềm năng và ước tính giảm nhẹ từ lĩnh vực toà nhà, bao gồm phân tích SWOT;

–        Đóng góp vào cơ sở dữ liệu khu vực và các mẫu để thu thập và giám sát dữ liệu; quy trình xây dựng và hoàn thiện báo cáo tổng kết dự án; và

–        Đóng vai trò tích cực trong việc tăng cường mạng lưới liên quan để chia sẻ thông tin và tiếp cận rộng rãi hơn với quốc tế.

 1,283 views,  4 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *