Nhà máy thủy điện Za Hưng

15-06-2021

 2,187 views

 2,187 views

Dự án nhà máy thủy điện Za Hưng bao gồm việc xây dựng nhà máy thuỷ điện nối lưới mới bao gồm một con đập, kênh lấy nước, bể áp lực, đường ống áp lực, nhà vận hành với 02 tổ máy (mỗi tổ máy bao gồm tuabin và máy phát) và kênh xả nằm tại hai xã Za Hưng và Mà Cooi, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Dự án được phát triển bởi Công ty Cổ phần Za Hưng có công suất 30 MW và tổng sản lượng điện dự kiến 122.700 MWh mỗi năm.

Lượng giảm phát thải ước đạt 69.309 tCO2tđ mỗi năm và 485.163 tCO2tđ  cho 7 năm của giai đoạn tín dụng thứ nhất; và 105.872 tCO2tđ mỗi năm và 741,104 tCO2tđ cho 7 năm của giai đoạn tín dụng thứ hai.

Dự án cũng góp phần đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững gồm SDG 7 – Đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, đáng tin cậy và có khả năng chi trả cho tất cả mọi người; SDG 8 – Đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục; tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho tất cả mọi người; SDG 13  – Có biện pháp khẩn cấp để chống lại biến đổi khí hậu và các tác động của nó.

Dự án được đăng ký dưới Cơ chế phát triển sạch (CDM) và Tiêu chuẩn vàng (GS) và đã thực hiện 3 lần thẩm tra với 490.084 tCO2tđ được ban hành.

 2,188 views,  10 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *