Đối tác & khách hàng

South Pole Group

Perspectives Climate Group

Tài nguyên và môi trường

Bộ Tài nguyên & Môi trường

Bộ Kế hoạch & Đầu tư

Bộ Xây dựng

Bộ Công thương

Asian Development Bank

World Bank

Nordic Development Fund

United Nations Development Programme (UNDP)

Japan International Cooperation Agency (JICA)

Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO)

The Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Danish International Development Agency (DANIDA)

United Nations Industrial Development Organization

United Nations Framework Convention On Climate Change

Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn

Công ty TNHH Việt Nam Paiho

Công ty Cổ phần Tư vấn EPRO

United Nations Office For Partnerships

Institute For Global Environmental Strategies

United States Agency For International Development