Khuyến nghị chính sách để thực hiện Điều 6 tại Việt Nam

16-05-2021

 1,415 views

 1,415 views

1. Mô tả dự án

Nghiên cứu được thực hiện trong khuôn khổ Quỹ hỗ trợ Điều 6 nhằm mục đích xem xét khung chính sách và xây dựng các khuyến nghị để áp dụng Điều 6.2 tại Việt Nam nhằm nâng cao năng lực của Quốc gia trong việc vận hành Điều 6 thông qua xây dựng chính sách và hỗ trợ nâng cao năng lực.

2. Mô tả các dịch vụ thực tế công ty đã cung cấp trong dự án:

  • Nhiệm vụ 1: Thiết kế khung chính sách toàn diện cần thiết để vận hành Điều 6.2 tại Việt Nam;
  • Nhiệm vụ 2: Rà soát các chính sách và luật hiện hành liên quan đến việc áp dụng Điều 6.2 tại Việt Nam;
  • Nhiệm vụ 3: Tiến hành phân tích khoảng trống làm sáng tỏ các chính sách và pháp luật cần thiết để thúc đẩy và tạo điều kiện cho Việt Nam tham gia hợp tác quốc tế theo Điều 6.2; và
  • Nhiệm vụ 4: Đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao/hoàn thiện khung chính sách để vận hành Điều 6.2 tại Việt Nam

3. Khách hàng:

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)

4. Chuyên môn

Khuyến nghị chính sách, Điều 6.2

 1,416 views,  2 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *