Kế hoạch khảo sát quốc gia về các chất thay thế ODS và HFC

15-06-2021

 1,799 views

 1,799 views

Mục tiêu của dự án: Mục tiêu của Dự án là kiểm kê quốc gia về HFC được nhập khẩu, sử dụng và lưu trữ tại Việt Nam, để ước tính mức độ sử dụng và phát thải HFC hiện tại và dự kiến cũng như khảo sát và báo cáo về việc sử dụng trước đây và dự đoán của các ODS hiện có và mới các lựa chọn thay thế, bao gồm các giải pháp thay thế GWP thấp và cao và sự phân bổ của chúng theo ngành và tiểu ngành.

Đối tác: Ngân hàng thế giới

Thời gian thực hiện: 06/2016 – 03/2017

Đóng góp:

  • Xác định và liệt kê các giải pháp thay thế ODS có thể có cho tất cả các ngành và phân ngành liên quan phổ biến ở hầu hết các nền kinh tế;
  • Khảo sát và thu thập dữ liệu trong các lĩnh vực có thể có HFC và việc sử dụng các lựa chọn thay thế ODS khác (bao gồm cả để bảo dưỡng); thu thập dữ liệu từ các nhà nhập khẩu / xuất khẩu (linh kiện, chất làm lạnh, đại lý thổi bọt, v.v.), nhà phân phối chất làm lạnh, các cơ quan Chính phủ có liên quan và các hiệp hội ngành.
  • Tham quan địa điểm (tối thiểu 20% trong mỗi lĩnh vực làm mẫu đại diện) bởi các chuyên gia kỹ thuật;
  • Hội thảo tham vấn (2-3) và tham vấn các bên liên quan bởi các chuyên gia kỹ thuật;
  • Tổng hợp dữ liệu và phân tích, bao gồm phân tích so sánh với dữ liệu HCFC;
  • Rà soát khung thể chế, quy định và chính sách kiểm soát ODS, KNK và các chất ô nhiễm không khí khác và đánh giá nhu cầu giám sát HFC;
  • Đưa ra các khuyến nghị để thiết lập hệ thống cấp phép và giám sát HFC;
  • Phương pháp luận và ước tính dữ liệu phát thải HFC cũng như tính toán lượng phát thải của các chất thay thế khác (hydrocacbon, v.v.);
  • Các dự án tăng trưởng HCFC so với HFC và các giải pháp thay thế ODS chính (hiện tại và mới) trong các lĩnh vực khác nhau sử dụng các kịch bản BAU cũng như các kịch bản dựa trên các đề xuất sửa đổi HFC.

 1,800 views,  4 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *