Tư vấn chính sách

Thông tin cơ bản

VNEEC có hiểu biết sâu rộng về tổ chức thể chế và bối cảnh quốc gia nhờ có cơ sở dữ liệu tốt về các ngành công nghiệp cũng như thực trạng của Việt Nam đồng thời có hiểu biết về những phương thức thực hành tốt nhất hiện nay trên thế giới nhằm cung cấp dịch vụ tư vấn chất lượng cao cho các cơ quan Nhà nước cũng như các nhà tài trợ quốc tế (song phương và đa phương) trong việc rà soát và xây dựng chính sách, cũng như các dịch vụ khác (khảo sát, phân tích, tăng cường năng lực) trong lĩnh vực năng lượng, môi trường, và biến đổi khí hậu.

Khách hàng của chúng tôi

Khách hàng trong nước: Bộ Tài nguyên và Môi trường (BTNMT), Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương…

Khách hàng quốc tế: Ngân hàng thế giới, Quỹ Phát triển Bắc Âu, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc, Liên minh Châu Âu, Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ), Viện Chiến lược Môi trường Toàn cầu…

Các dự án tiêu biểu

Xây dựng khung tổng thể cho (NAMAs) và hệ thống MRV tại Việt Nam do GIZ tài trợ, 2015-2018: xây duựng khung tổng thể cho Các Hoạt động Giảm nhẹ phát thải Khí nhà kính Phù hợp với Điều kiện Quốc gia (NAMAs) và hệ thống Giám sát, Báo cáo, và Thẩm tra (MRV) tại Việt Nam.

Chương trình Thí điểm Sáng kiến Quan hệ đối tác Bắc Âu về Xây dựng năng lực và hỗ trợ xây dựng kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA) trong lĩnh vực sản xuất xi măng tại Việt Nam, 2014-2016: Điều tra khảo sát cấp quốc gia và xây dựng cơ sở dữ liệu về năng lượng và CO2 cấp quốc gia cho ngành xi măng Việt Nam; thiết kế cơ chế tài chính và phương pháp MRV và kế hoạch thu hút các bên liên quan cho các hành động giảm nhẹ khí nhà kính quy mô lớn trong lĩnh vực xi măng.

Phân tích Thị trường Carbon Việt Nam Hiện tại và Tương lại và Phát triển Thị trường Carbon trong nước” do BTNMT tài trợ, 2011: Phân tích sâu về xu thế hiện nay của thị trường carbon Việt Nam và tương lai của CDM cũng như các cơ chế carbon khác ở Việt Nam.

Dự án “Phát triển Thị trường CDM tại Việt Nam 2007 – 2009” do Bộ Ngoại giao Đan Mạch tài trợ, 2007-2010: Hỗ trợ phát triển dự án CDM và thực hiện các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và giảm bớt tác động têu cực của biến đổi khí hậu ở Việt Nam.