Chuẩn bị sẵn sàng cho xây dựng thị trường các-bon tại Việt Nam – Viet Nam Partnership for Market Readiness (VNPMR)

15-06-2021

 1,860 views

 1,860 views

Nghiên cứu và đề xuất hướng dẫn về NAMA tạo tín chỉ và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cho NAMA tạo tín chỉ (CS 1.1)

Mục tiêu của dự án: Hỗ trợ Bộ Tài nguyên và Môi trường để xây dựng nền tảng chính cho các phương pháp tiếp cận định giá các-bon dựa trên thị trường được khuyến nghị ở cấp quốc gia, tập trung vào thu thập dữ liệu, đo đạc, báo cáo và thẩm tra (MRV) và các yếu tố thiết kế chính, các nguyên tắc và tiêu chí cho quy trình tín chỉ.

Đối tác: Cục Biến đổi Khí hậu – Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thời gian thực hiện: 03/2019 – 08/2020

Đóng góp:

Nhiệm vụ 1: rà soát và kiến nghị hoàn thiện quy trình kiểm kê KNK quốc gia để hỗ trợ thiết kế và xây dựng công cụ định giá các-bon (trong nước).

Nhiệm vụ 2: xây dựng các nguyên tắc hướng dẫn cho MRV quốc gia, hệ thống đăng ký và cơ sở dữ liệu về các chương trình tạo tín chỉ.

Nhiệm vụ 3: xây dựng các yếu tố thiết kế chính, các nguyên tắc và tiêu chí cho chương trình tín chỉ quốc gia.

Nhiệm vụ 4: tiến hành tham vấn các bên liên quan, đối thoại chính sách và tăng cường năng lực về các yếu tố cơ bản chủ yếu của các cơ chế tạo tín chỉ dựa trên thị trường cho Việt Nam.

Xây dựng nghiên cứu khả thi cho NAMA tạo tín chỉ, đề xuất các công cụ định giá các-bon và lộ trình áp dụng công cụ thị trường trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn (CS 2.1)

Mục tiêu của dự án: Phân tích các MBI tiềm năng trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn và thiết kế các biện pháp để tăng cường sự sẵn sàng cho sự phát triển của thị trường các-bon ở Việt Nam.

Đối tác: Cục BĐKH, Bộ TNMT

Thời gian thực hiện: 04/2019 – 12/2020

Đóng góp:

Nhiệm vụ 1: Xác định và xây dựng khung chương trình tín chỉ khả thi cho lĩnh vực quản lý chất thải rắn đô thị ở Việt Nam (không bao gồm chất thải nguy hại. Lĩnh vực này bao gồm chôn lấp và các phương án xử lý chất thải khác, chẳng hạn như các sáng kiến giảm thiểu chất thải và phân huỷ) và xây dựng hệ thống quản lý và thu thập dữ liệu phát thải KNK có thể thực hiện chương trình tín chỉ.

Nhiệm vụ 2: Xây dựng hệ thống MRV cho một chương trình tín chỉ tiềm năng trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn.

Nhiệm vụ 3: Khảo sát thực trạng quản lý chất thải rắn đô thị tại 3 thành phố được lựa chọn để tiến hành nghiên cứu tiền khả thi cho một chương trình tín chỉ tiềm năng dựa trên khuyến nghị của Nhiệm vụ 1.

Nhiệm vụ 4: Nghiên cứu và đề xuất các công cụ định giá các-bon thích hợp, MBI trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn trong trung và dài hạn.

Nhiệm vụ 5: Tham vấn các bên liên quan để thu thập thông tin, nâng cao nhận thức và hội thảo đào tạo nâng cao năng lực thực hiện các công cụ định giá các-bon và lộ trình áp dụng MBI trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn

Xây dựng tài liệu tập huấn, hướng dẫn về NAMA và NAMA tạo tín chỉ, quy trình MRV cho NAMA và NAMA tạo tín chỉ, định giá các-bon, công cụ dựa trên thị trường và kinh doanh tín chỉ các-bon (CS 1.5)

Mục tiêu của dự án: Cung cấp hỗ trợ trong việc tăng cường năng lực của các bên liên quan trong việc xây dựng các phương pháp tiếp cận định giá các-bon và cụ thể hóa các nội dung chính của MBI cho nhiều đối tượng hơn.

Đối tác: Cục Biến đổi Khí hậu – Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thời gian thực hiện: 10/2019 – 11/2020

Đóng góp: Xây dựng các tài liệu và hướng dẫn đào tạo về NAMA và NAMA được tín nhiệm, và quy trình MRV cho NAMA và NAMA được tín chỉ, phương pháp tiếp cận định giá carbon và MBI để thực hiện NDC Quốc gia.

 1,861 views,  2 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *