Thu thập dữ liệu về kiểm kê RAC ở Việt Nam

16-06-2019

 1,438 views

 1,438 views

Mục tiêu của dự án: Tiến hành thu thập dữ liệu để kiểm kê toàn bộ lượng phát thải KNK (trực tiếp và gián tiếp) trong lĩnh vực RAC và F theo hướng dẫn IPCC 2006 – Phương pháp luận Bậc 2 được nêu trong mô-đun sổ tay RAC&F NAMA.

Đối tác: German Society for International Cooperation (GIZ)/Cục Biến đổi Khí hậu – Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thời gian thực hiện: 12/2017– 38/2018

Đóng góp:

Pha I:

  • Thu thập dữ liệu hiện có
  • Rà soát và phân tích dữ liệu thứ cấp
  • Tổ chức hội thảo trình bày kết quả rà soát dữ liệu thứ cấp và thu thập nhận xét các bên

Pha II:

  • Xây dựng bảng câu hỏi Excel phù hợp với các nhóm bên liên quan
  • Cung cấp các bảng câu hỏi khảo sát
  • Thực hiện các khảo sát theo kế hoạch để thu thập dữ liệu đã thống nhất
  • Tiến hành tổng hợp dữ liệu
  • Tổ chức hội thảo trình bày kết quả rà soát dữ liệu
  • Hoàn thành phần giới thiệu Báo cáo và thông tin về các bên liên quan cho tất cả các lĩnh vực.

 1,439 views,  2 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *