Tổ chức thành công hội thảo “Xây dựng kế hoạch quản lý hiệu quả lạnh quốc gia”

15-07-2021

 1,943 views

 1,943 views

Ngày 27/05/2021, Hội thảo tổng kết Dự án “Xây dựng kế hoạch quản lý hiệu quả lạnh quốc gia” đã được tổ chức thành công!

Dự án “Xây dựng kế hoạch quản lý hiệu quả lạnh quốc gia” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ và do Liên danh tư vấn gồm Công ty Cổ phần Tư vấn Năng lượng và Môi trường (VNEEC) và Viện Sinh thái và Môi trường (EEI) phối hợp thực hiện từ tháng 11/2019 đến tháng 8/2021. Dự án này là một trong hai hợp phần của Chương trình Hỗ trợ sẵn sàng sản xuất điều hòa không khí (ĐHKK) của Chương trình Hiệu quả làm lạnh KIGALI (K-CEP) cho Việt Nam.

Mục tiêu chính của dự án nhằm xây dựng Kế hoạch làm lạnh quốc gia (NCAP) để tích hợp tăng hiệu quả năng lượng trong làm lạnh vào các kế hoạch loại trừ môi chất lạnh đang được thực hiện với nguồn hỗ trợ từ Quỹ Đa phương để thực hiện Nghị định thư Montreal, cũng như vào các chiến lược và kế hoạch về năng lượng và khí hậu quốc gia khác.

Dự án NCAP tập trung vào ĐHKK dân dụng và được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đầu mối liên quan của Chính phủ gồm Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững, Bộ Công Thương và Cục Biến đổi Khí hậu thuộc Bộ TNMT.

Liên danh tư vấn đã thực hiện thành công Dự án và xây dựng báo cáo với chất lượng cao cho các hoạt động sau:

• Thu thập xây dựng cơ sở dữ liệu, phân tích và đánh giá thị trường để hiểu các đặc điểm của thị trường ĐHKK dân dụng và thiết lập đường cơ sở để ước tính tác động của các can thiệp chính sách theo kế hoạch đề xuất;

• Xác định và đề xuất thiết lập các mối liên hệ, tương tác chiến lược của Việt Nam về tiết kiệm năng lượng, biến đổi khí hậu và loại trừ các chất làm suy giảm tầng ôzôn (ODS);

• Đánh giá các quy định, tiêu chuẩn hiện hành về hiệu quả năng lượng đối với ĐHKK dân dụng để xác định và đề xuất nâng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu (MEPS) mới, nhãn xếp hạng TKNL tương ứng (xếp hạng sao);

• Xác định nhu cầu và đề xuất hỗ trợ và tăng cường năng lực kỹ thuật cho ngành công nghiệp sản xuất RAC trong nước nhằm tăng mức độ ủng hộ và tuân thủ tiêu chuẩn MEPS mới;

• Xây dựng Kế hoạch hành động để nâng cao hiệu suất TKNL và loại trừ ODS cho ĐHKK dân dụng; và

• Đề xuất các chính sách, phương án hỗ trợ tài chính và công nghệ nhằm thúc đẩy sự chuyển dịch thị trường tiết kiệm năng lượng ĐHKK dân dụng theo hướng hiệu quả hơn.

Hội thảo Tổng kết nhằm giới thiệu các kết quả chính của Dự án tới đại diện của các Bộ ngành, các doanh nghiệp sản xuất ĐHKK dân dụng, các viện nghiên cứu và các chuyên gia trong lĩnh vực làm lạnh và ĐHKK. Các nội dung chính được giới thiệu và thảo luận bao gồm:

(i) Dự báo về hiệu suất năng lượng, môi chất lạnh và công nghệ ĐHKK hiệu suất cao của thị trường ĐHKK tại Việt Nam. Các kịch bản tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải các chất làm suy giảm tầng ôzôn cho ĐHKK dân dụng tại Việt Nam; và

(ii) Kế hoạch hành động thực hiện quản lý hiệu quả lạnh quốc gia tập trung vào ĐHKK dân dụng.

Kết thúc hội thảo, đại diện Bộ Công thương đã đánh giá cao các kết quả do Liên danh tư vấn thực hiện cũng như sự hỗ trợ hiệu quả của Ngân hàng thế giới. Dựa trên kết quả của Dự án, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan sẽ xem xét và đưa ra các khuyến nghị liên quan đến việc tăng MEPS và loại trừ ODS đối với ĐHKK dân dụng trong khi bảo đảm hạn chế các tác động tiêu cực đến khả năng cạnh tranh của các nhà sản xuất và tiêu thụ ĐHKK dân dụng trong nước. Bộ cũng sẽ xem xét lộ trình về sử dụng TKNL và hiệu quả trong lĩnh vực làm lạnh lồng ghép trong các hoạt động của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP 3).

 1,944 views,  2 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *