VNEEC cùng liên doanh tư vấn hoàn thành dự án NAMA xi măng

20-06-2016

 1,107 views

 1,107 views

Chương trình Thí điểm Sáng kiến Quan hệ đối tác Bắc Âu về Xây dựng năng lực và hỗ trợ xây dựng kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA) trong lĩnh vực sản xuất xi măng tại Việt Nam (gọi tắt là NAMA Xi măng) đã hoàn thành vào tháng 06 năm 2016.

Dự án do Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường/Bộ Xây dựng chủ trì, được triển khai từ 2014-2016 và đơn vị tư vấn thực hiện dự án là một liên doanh bao gồm 05 công ty Tư vấn: NIRAS, South Pole, Perspectives, VNEEC và NIRAS-Việt Nam (RCEE-NIRAS).

Dự án đã xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu về năng lượng và phát thải khí nhà kính cho lĩnh vực sản xuất xi măng tại Việt Nam và xác định được các thành phần chính của khung ý tưởng NAMA xi măng. Khung NAMA xi măng sẽ bao gồm các thành phần như các lựa chọn đường cơ sở và giảm nhẹ, thiết lập hệ thống Đo đạc, Báo cáo, Thẩm tra (MRV), khung pháp lý và thể chế, và cách thức tổ chức tài chính thực hiện.

Trong khuôn khổ NAMA xi măng, đã xác định được 12 hành động chính phù hợp với điều kiện quốc gia theo kịch bản “Công nghệ và Thực tiễn tốt nhất hiện có”. Đề xuất triển khai thực hiện từ năm 2016. Nếu những hành động này được triển khai thực hiện, lượng CO2 tương đương ước tính giảm được là 138-166 triệu tấn vào năm 2030. Chi phí đầu tư triển khai thực hiện các hành động này ước tính khoảng 1,8 tỷ USD + 15 triệu USD cho các hành động hỗ trợ thực hiện vào năm 2030. Qua đó ước tính tiết kiệm được khoảng 8-10 tỷ USD vào năm 2030.

 1,108 views,  2 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *