Đánh giá dấu chân carbon và rủi ro khí hậu cho danh mục đầu tư của Quỹ VNH

21-10-2022

 6,161 views

 6,161 views

Từ năm 2015, Vietnam Holding Limited (VNH) là quỹ đầu tư tại Việt Nam đầu tiên chủ động đo lường dấu chân các-bon cho danh mục đầu tư của họ với VNEEC là đơn vị tiến hành các đánh giá độc lập về phát thải khí nhà kính (KNK) cho danh mục này. Năm 2022, VNH đã tham vọng hơn khi yêu cầu VNEEC triển khai dịch vụ đánh giá chi tiết về rủi ro khí hậu, bao gồm cả rủi ro chuyển dịch (transition risks) và rủi ro vật lý (physical risks) của biến đổi khí hậu đối với các doanh nghiệp trong danh mục của VNH.

Đánh giá này được thực hiện dựa trên bối cảnh những thay đổi mạnh mẽ trong chính sách quốc gia về kiểm soát và giảm nhẹ phát thải KNK ở Việt Nam cũng như các khuyến nghị của quốc tế về công khai tài chính và rủi ro khí hậu. Trong đó đáng chú ý là Thông tư 96/2020 / TT-BTC về “Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán” yêu cầu các công ty đại chúng phải công bố tổng lượng phát thải trực tiếp và gián tiếp trong báo cáo thường niên từ năm 2021 trở đi. Tháng 1 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg xác định Danh mục các lĩnh vực và cơ sở bắt buộc phải thực hiện kiểm kê KNK. Về các khuyến nghị từ quốc tế, Nhóm đặc trách về công khai tài chính liên quan đến khí hậu (TFCD) đưa ra khuyến nghị về việc đánh giá và công bố các rủi ro liên quan đến khí hậu, trong bối cảnh Việt Nam được xếp vào nhóm các quốc gia có khả năng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu.

Trong bối cảnh trên, nỗ lực của VNH trong việc thực hiện đánh giá định kỳ lượng phát thải KNK cho danh mục đầu tư và tiên phong trong việc đánh giá rủi ro khí hậu là một minh chứng tốt cho việc đầu tư có trách nhiệm tại Việt Nam.

Việc tính toán dấu chân các-bon của danh mục đầu tư sử dụng cả dữ liệu hoạt động của các công ty trong danh mục (tiếp cận từ dưới lên) và dữ liệu của ngành và quốc gia (tiếp cận từ trên xuống), đồng thời tuân thủ các nguyên tắc của Tiêu chuẩn doanh nghiệp của GHG Protocol (1). Kết quả của đánh giá bao gồm tổng lượng phát thải từ tất cả ba phạm vi với giá trị tuyệt đối theo tấn CO2 tương đương (tCO2tđ) và dấu chân các-bon của danh mục đầu tư (tCO2tđ/triệu USD đã đầu tư), tình trạng công bố dữ liệu của các công ty, và phân tích chi tiết về sự phân bổ phát thải của từng công ty và từng lĩnh vực. Dấu chân các-bon của VNH cũng được so sánh với đối chuẩn của thị trường là khoản đầu tư có quy mô tương tự vào các công ty trong chỉ số VNAllShare.

VNEEC thực hiện đánh giá rủi ro khí hậu theo Hướng dẫn của TCFD (2), bao gồm cả rủi ro chuyển dịch và rủi ro vật lý. Về các rủi ro chuyển dịch, cả hai phương pháp tiếp cận định tính và định lượng đều được sử dụng. VNEEC đã tính các chỉ số được đề xuất như cường độ các-bon trung bình có trọng số (Weighted Average Carbon Intensity), mức tăng nhiệt độ (Implied Temperature Rise) và tổn thất tài chính tiềm ẩn từ việc bù trừ các-bon từ rủi ro chính sách cho VNH và so sánh với các chỉ số toàn cầu. Bản đồ nhiệt thể hiện sự phơi nhiễm đối với các rủi ro chuyển dịch cũng được sử dụng để đánh giá định tính các khoản đầu tư.

VNEEC đã phát triển cách tiếp cận để ước tính rủi ro vật lý để phù hợp với điều kiện của Việt Nam, trong đó có tính đến các thiên tai thường xuyên xảy ra nhất (bão, lũ lụt, và hạn hán), mức độ dễ bị tổn thương và đơn giá định mức trong nước, sử dụng dữ liệu thống kê trong lịch sử do Tổng cục Phòng chống Thiên tai công bố. Phần tính toán cũng xét đến các kịch bản khí hậu trong tương lai (RCP 4.5 và RCP 8.5) được giới thiệu trong Báo cáo đánh giá lần thứ 5 (AR5) của IPPC để ước tính các tác động tài chính tiềm ẩn trong tương lai đối với danh mục đầu tư của VNH vào năm 2050. Kết quả phân tích và đánh giá bao gồm tổn thất tài chính tiềm ẩn của từng công ty và tổng thiêt hại ước tính của VNH từ hoạt động đầu tư của mình, phân tích mức độ dễ bị tổn thương của từng công ty và từng lĩnh vực đối với từng loại thiên tai.

Báo cáo đánh giá đã cung cấp những thông tin chuyên sâu để hỗ trợ VNH đưa ra các quyết định đầu tư, các chiến lược và kế hoạch dài hạn bao gồm các mục tiêu giảm phát thải KNK, các tầm nhìn và kế hoạch đầu tư để đạt mục tiêu giảm phát thải, cũng như hỗ trợ việc công bố các dữ liệu về khí hậu và các rủi ro liên quan.

VNEEC tự hào là một trong những đơn vị tư vấn đầu tiên cung cấp dịch vụ đánh giá rủi ro khí hậu và dấu chân các-bon toàn diện tại Việt Nam. Dịch vụ này có thể được mở rộng và áp dụng cho các lĩnh vực khác nhau và cho tất cả các loại hình tổ chức, doanh nghiệp và danh mục đầu tư với kết quả có độ tin cậy cao, vì những đánh giá này không chỉ cụ thể cho từng doanh nghiệp mà còn phản ánh thực tế của các lĩnh vực và bối cảnh quốc gia của Việt Nam.

* tất cả các số liệu/biểu đồ là kết quả từ phân tích của VNEEC *

Dương Anh Dũng

 6,162 views,  2 

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *