Thúc đẩy nghiên cứu và mở rộng các hoạt động dự án tín chỉ sang các lĩnh vực mới

07-07-2021

 2,138 views

 2,138 views

Với sự hỗ trợ kịp thời mang tính chiến lược về định hướng thị trường thế giới về nhu cầu tín chỉ carbon từ Tập đoàn SouthPole, VNEEC đang thực hiện các nghiên cứu đánh giá và các tiếp cận mới để mở rộng tiềm năng xây dựng các dự án tín chỉ trong các lĩnh vực mới ngoài các lĩnh vực truyền thống dưới Cơ chế Phát triển sạch, Tiêu chuẩn vàng và thị trường tự nguyện đã phát triển ở Việt Nam trong thời gian qua.

Hiện nay, người mua trên thị trường thế giới đang có nhu cầu cao về tín chỉ carbon từ các hoạt động dự án liên quan đến Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Sử dụng đất (AFOLU). Đây là lĩnh vực Việt Nam chưa có nhiều hoạt động dự án tín chỉ carbon.

Vì vậy, VNEEC đang tích cực hợp tác với các đối tác và địa phương tiềm năng để xem xét và phát triển loại hình dự án này.

Ngoài ra, VNEEC đang đánh giá và hợp tác với một số chuyên gia và đơn vị để tìm hiểu khả năng xây dựng dự án tín chỉ nhựa (tín chỉ cho thu hồi và tái chế nhựa) tại Việt Nam.

 2,139 views,  2 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *