Dự án CDM xử lý rác thải Vietstar được ban hành CERs lần đầu tiên

19-10-2016

 1,715 views

 1,715 views

Ngày 19 tháng 10 năm 2016, Công ước Khung của Liên hiệp Quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC) đã phê duyệt và ban hành 141.746 CERs cho Dự án CDM Tránh phát thải khí mêtan thông qua việc ủ hiếu khí phân vi sinh tại nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Vietstar cho giai đoạn tín chỉ đầu tiên từ 06/01/2013 đến 05/01/2016.

Hoạt động dự án nằm trong khu Liên hợp xử lý rác thải Tây Bắc, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Dự án được đầu tư xây dựng và vận hành bởi Công ty Cổ phần Vietstar, trực thuộc LEMNA, một tập đoàn Quốc tế thành lập năm 1983 chuyên về công nghệ xử lý nước thải và đầu tư vào các nhà máy chế biến rác sinh hoạt. Hoạt động dự án bao gồm việc phân loại rác, tái chế rác và sản xuất phân compost theo phương pháp nhiệt hiếu khí từ thành phần hữu cơ trong rác thải sinh hoạt ứng dụng công nghệ làm phân của LEMNA.

Mục đích chính của dự án đề xuất là sản xuất phân compost từ rác sinh hoạt mà nếu không có hoạt động dự án thì lượng rác này sẽ bị phân hủy kị khí trong bãi chôn lấp. Trong trường hợp không có hoạt động dự án, rác thu gom có chứa khoảng 70,81% thành phần rác hữu cơ sẽ được chôn tại bãi chôn lấp. Dự án sẽ giảm phát thải khí nhà kính bằng việc xây dựng và vận hành công nghệ sản xuất phân compost để xử lý lượng rác hữu cơ có trong rác sinh hoạt được thu gom. Dự án tránh phát thải một lượng lớn khí methan (CH4) vào khí quyển. Tổng lượng giảm phát thải ước tính là 1,814,928 tấn CO2 trong giai đoạn tín dụng cố định 10 năm.
Thông tin chi tiết về dự án: https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1323884904.57/index_html.

 1,716 views,  8 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *