Các kết quả chính của COP 26 và phân tích định hướng cho hoạt động quản lý và thực hiện cơ chế thị trường các-bon quốc tế tại Việt Nam (tiếp)

17-11-2021

 3,405 views

 3,405 views

Phần 2. Các tiếp cận hợp tác theo Điều 6.2 và việc chủ động tham gia của Việt Nam

Quyết định CMA.3 của COP26 cũng bao gồm Hướng dẫn về việc thực hiện các tiếp cận hợp tác theo Điều 6.2 của Thỏa thuận Paris. Hướng dẫn này quy định các kết quả giảm nhẹ được chuyển giao quốc tế (ITMO) phải được tạo ra tương ứng với kết quả giảm nhẹ đạt được từ năm 2021 trở đi và phải có thực, được thẩm định và mang tính bổ sung. Đáng chú ý và thể hiện tham vọng khí hậu lớn trong các quy định liên quan đến tiếp cận theo Điều 6.2 bao gồm:

  • Đơn vị đo: ITMO được đo đạc theo tấn CO2 tương đương hoặc các đơn vị phi khí nhà kính (KNK) khác phù hợp với NDC của quốc gia thành viên;
  • Mục đích sử dụng: ITMO bao gồm các kết quả giảm nhẹ được cho phép sử dụng trong chuyển giao quốc tế để đóng góp vào NDC và các mục đích giảm nhẹ quốc tế khác.
  • Điều chỉnh tương ứng: được áp dụng cho tất cả các ITMO (bao gồm các ITMO sử dụng cho các mục đích giảm nhẹ quốc tế khác và các ITMO thể hiện ở các đơn vị phi KNK) và phải áp dụng cho cùng năm xảy ra kết quả giảm nhẹ.

Ngoài ra, CMA.3 cũng đưa ra các quy định liên quan đến báo cáo thông tin và cơ sở hạ tầng (hệ thống đăng ký, cơ sở dữ liệu, nền tảng kết toán và báo cáo tập trung) cho Điều 6.2.

Tiếp cận hợp tác ĐIều 6.2 được xây dựng trên cơ sở từ dưới lên, cho phép các bên tham gia có thể chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng các quy định, thủ tục và quy trình thực hiện. Việt Nam có thể tận dụng cơ hội từ Điều 6.2 để thu hút đầu tư cho việc chuyển đổi công nghệ theo hướng các-bon thấp, đạt được các mục tiêu có điều kiện và nâng cao tham vọng của NDC.

Để chủ động tham gia vào các tiếp cận hợp tác theo Điều 6.2, Việt Nam cần xác định các định hướng chiến lược quốc gia, xây dựng khung pháp lý và sắp xếp thể chế, tăng cường năng lực và thực hiện các dự án thử nghiệm cho Điều 6.2.

Nguyễn Hồng Loan (tổng hợp & phân tích).

Xem tiếp Phần 3

 3,406 views,  8 

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *