Kiểm kê khí nhà kính cho công ty cacao đa quốc gia có trụ sở tại Việt Nam

  • Hỗ trợ các nhà phân tích trong việc thu thập dữ liệu và liên lạc với các bên liên quan trong nước
  • Hỗ trợ tính toán KNK
  • Cung cấp các chiến lược giảm nhẹ BĐKH
  • Thực địa và làm báo cáo

 

Chuyên môn Nhiệm vụ nhằm tính toán KNK toàn diện cho công ty cacao đa quốc gia theo GHG Protocol. Một công cụ tính toán phát thải KNK Scope 3 được xây dựng để ước tính lượng phát thải KNK của công ty từ các nguồn Scope 3 và phát triển các chiến lược giảm phát thải để cải thiện hiệu suất khí hậu của công ty trong tương lai.
Chủ đầu tư:
  • Images transCơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ
Đơn vị hợp tác:
  • Images transPerspectives Climate Group