Khảo sát dữ liệu quốc gia cho các chất HCFC trong các ngành điện lạnh tại Việt Nam

Bối cảnh

Việt Nam đã phê chuẩn Công ước Vienna về bảo vệ tầng ôzôn và ký Nghị định thư Montreal vào tháng 1 năm 1994, phê chuẩn các sửa đổi London và Copenhagen vào tháng 1 năm 1994, và các sửa đổi Bắc Kinh và Montreal vào tháng 12 năm 2004. Các hoạt động nhằm loại bỏ các chất CFC trong lĩnh vực điện lạnh được bắt đầu từ năm 1997. Năm 2005, Ủy ban Điều hành đã phê duyệt Kế hoạch Quốc gia về loại bỏ các chất CFC và Halon tại Việt Nam. Cho đến năm 2008, việc loại bỏ CFC-12 theo Nghị định thư Montreal đã đạt tới con số 490 tấn và tổng số tiền tài trợ nhận được lên tới hơn 7 triệu đô la. Việt Nam đã hoàn thành việc thực hiện cam kết về nghĩa vụ loại bỏ CFC 11 và 12.

Tại Hội nghị các bên tham gia Nghị định thư Montreal vào tháng 9 năm 2007, Việt Nam đã cam kết đóng băng tiêu thụ HCFC vào năm 2013 và sẽ giảm mức tiêu thụ HCFC 10% vào năm 2015, giảm 35% vào năm 2020, giảm 67,5% vào năm 2025, 100% vào năm 2030 trong khi cho phép phục vụ trung bình hàng năm là 2,5% trong giai đoạn 2030 đến 2040.

Tiêu thụ HCFC đã tăng lên hơn 2.500 tấn trong năm 2008. Mức tiêu thụ tăng là do sự tăng trưởng nhanh chóng của nền kinh tế Việt Nam và sự mở rộng nhanh chóng trong sản xuất thiết bị điện lạnh và điều hòa không khí cho cả thị trường trong nước và xuất khẩu. Các lĩnh vực điện lạnh bao gồm điện lạnh công nghiệp và thương mại, điều hòa không khí, máy làm lạnh, kho lạnh và các cửa hàng dịch vụ.

Mục tiêu

Dự án nhằm thực hiện khảo sát việc sử dụng HCFC trong tất cả các lĩnh vực: hệ thống điều hòa không khí thương mại, công nghiệp và dân dụng, và lĩnh vực điện lạnh bao gồm các ngành sản xuất và dịch vụ tại Việt Nam có thể cung cấp cơ sở dữ liệu toàn diện về nhập khẩu, phân phối và tiêu thụ chất HCFC trên thực tế và sau đó phác thảo các kịch bản cơ bản cho tương lai của nhập khẩu và tiêu thụ HCFC trong nước.

Các hoạt động chính

  • Tổ chức khảo sát dữ liệu trong lĩnh vực điện lạnh trên toàn quốc;
  • Thực hiện các chuyến đi thực địa tới các cơ sở trong các lĩnh vực điện lạnh trên toàn quốc để thu thập dữ liệu và xác minh tính chính xác của dữ liệu;
  • Tổ chức hội thảo tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội để trình bày kết quả khảo sát cho các doanh nghiệp và các bên liên quan; và
  • Viết và gửi báo cáo khảo sát toàn diện (bao gồm cả khuyến nghị cho các công việc tiếp theo cùng với các đầu vào và đề xuất từ ​​các hội thảo) đến Văn phòng Ozone và Ngân hàng Thế giới để được phê duyệt.

Các kết quả chính

  • Một danh sách đầy đủ các ngành thương mại và công nghiệp điện lạnh, và các ngành sản xuất và dịch vụ điều hòa không khí trong nước theo định dạng bảng;
  • Các đề xuất đối với danh sách các hoạt động đủ điều kiện cho Quỹ Đa phương sẽ được đề cập trong quá trình chuẩn bị Kế hoạch quản lý giai đoạn đầu HCFC giai đoạn đầu;
  • Phân tích xu hướng tăng trưởng và khuyến nghị để phân tích sâu hơn trong các phân ngành sau: (1) ngành làm lạnh và điều hòa không khí dân dụng, (2) ngành điện lạnh thương mại và công nghiệp, và (3) các cửa hàng dịch vụ;
  • Các tài liệu liên quan như chương trình nghị sự, biên bản, danh sách người tham gia, v.v., cho các cuộc họp và hội thảo; và
  • Bản sao các tờ khảo sát đã được điền gửi cho Văn phòng Ozone;
Chuyên môn khảo sát số liệu; phân tích số liệu; lập báo cáo; tổ chức hội thảo, tập huấn
Chủ đầu tư:
  • Images transNgân hàng Thế giới
Đơn vị hợp tác: