CS 2.1: Xây dựng Nghiên cứu Khả thi cho NAMA tạo Tín chỉ, Đề xuất các Công cụ Định giá Cacbon và Lộ trình Áp dụng các Công cụ dựa trên Thị trường (MBI) trong các Lĩnh vực Quản lý Chất thải rắn - Chuẩn bị sẵn sàng cho xây dựng thị trường cacbon tại Vi

1. Bối cảnh

Dự án " Chuẩn bị sẵn sàng cho xây dựng thị trường cacbon tại Việt Nam" (VNPMR) do Chương trình sẵn sàng tham gia thị trường cacbon quốc tế tài trợ và ủy thác cho Ngân hàng Thế giới quản lý nhằm tăng cường năng lực của Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng các công cụ dựa trên thị trường nhằm hỗ trợ các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (KNK). Dự án bao gồm xây dựng năng lực cần thiết và tăng cường quản lý dữ liệu ở cấp trung ương, duy trì sự tham gia của các bên liên quan nhằm đảm bảo hiệu quả trong chỉ đạo, thực hiện, thiết kế và chuẩn bị cho các công cụ dựa trên thị trường (MBI) trong lĩnh vực thép và chất thải rắn (CTR).

Tốc độ gia tăng dân số cùng với việc phát triển kinh tế xã hội nhanh chóng ở các nước đang phát triển như Việt Nam đã dẫn đến những lo ngại nghiêm trọng về môi trường, đặc biệt là việc xử lý CTR. Theo Báo cáo hiện trạng môi trường năm 2011, lượng phát sinh CTR đang gia tăng với tốc độ khoảng 10% mỗi năm trên toàn quốc và dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng thêm về khối lượng và độc tính trong hàm lượng chất thải. 46% CTR được phát sinh từ các đô thị, 17% từ sản xuất công nghiệp. Còn lại là CTR ở nông thôn, các làng nghề và chất thải y tế. Theo báo cáo năm 2013, lĩnh vực chất thải đã phát thải khoảng 20.686 ktCO2e chiếm 7% tổng lượng phát thải KNK của Việt Nam chưa tính đến lĩnh vực Sử dụng đất, Thay đổi sử dụng đất và Rừng (LULUCF) (khoảng 8% tổng lượng phát thải KNK bao gồm cả lĩnh vực LULUCF). Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam đã xác định lĩnh vực chất thải, bao gồm các bãi chôn lấp CTR là một trong những lĩnh vực then chốt có thể đóng góp vào việc đạt được mục tiêu giảm phát thải của đất nước.

2. Mục tiêu

Các mục tiêu chính của gói thầu là:

  1. Đánh giá các công cụ thị trường (MBI) trong lĩnh vực chất thải dựa trên các hoạt động tại hiện trường như thu thập dữ liệu và tham vấn các bên liên quan để xác định MBI triển vọng nhất
  2. Đánh giá sự sẵn sàng của lĩnh vực này cho việc thực hiện MBI đã được lựa chọn, đặc biệt là các khung pháp lý, các sắp xếp thể chế và sự tham gia của khu vực tư nhân trong lĩnh vực chất thải.
  3. Xây dựng lộ trình và kế hoạch hành động để thí điểm thực hiện MBI trong lĩnh vực chất thải ở Việt Nam.

3. Các hoạt động chính

- Xác định và xây dựng một chương trình tạo tín chỉ khả thi cho lĩnh vực quản lý CTR đô thị tại Việt Nam. Lĩnh vực này bao gồm các bãi chôn lấp và các các cơ sở xử lý CTR (như sản xuất phân hữu cơ) và các sáng kiến giảm phát sinh chất thải; không bao gồm chất thải nguy hại. Để thực hiện chương trình cần xây dựng hệ thống thu thập và quản lý dữ liệu; thiết kế một hệ thống MRV cho phép vận hành các MBI đã được lựa chọn và có tính đến hiện trạng xây dựng các yêu cầu về MRV cấp quốc gia và quốc tế.

- Thiết kế và tiến hành khảo sát cho các thành phố được lựa chọn (dự kiến Hà Nội, Bình Dương và Đà Nẵng/Phú Thọ/Hải Phòng) về hiện trạng quản lý CTR đô thị. Dữ liệu này sẽ cung cấp đầu vào cho nghiên cứu tiền khả thi về chương trình tạo tín chỉ tiềm năng sẽ được xây dựng dựa trên kết quả của nhiệm vụ mô tả ở trên.

- Xây dựng và đề xuất lộ trình thực hiện các công cụ định giá carbon thích hợp cho ngành quản lý CTR để hỗ trợ việc triển khai thực hiện các công cụ này trong trung hạn và xây dựng kế hoạch trong đó mô tả các bước cần thiết để giới thiệu MBI, bao gồm vai trò và trách nhiệm, nhiệm vụ và thời gian thực hiện.

- Tham vấn các bên liên quan để thu thập thông tin và nâng cao nhận thức cũng như tổ chức các khóa đào tạo và hội thảo để tăng cường năng lực.

4. Thời hạn dự án

20 tháng từ T11/2018 - T6/2020

Chuyên môn thị trường các-bon, định giá các-bon, MBI, NAMA tạo tín chỉ
Chủ đầu tư:
  • Images transNgân hàng Thế giới
Đơn vị hợp tác:
  • Images transPerspectives Climate Group
  • Images transCông ty Cổ phần Tư vấn EPRO