Các dự án đã được DNA cấp Thư phê duyệt – LoA trong Quý 1,2 và 3 năm 2008
Trong năm 2008, Cơ quan Thẩm quyền Quốc gia về CDM (DNA) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp Thư phê duyệt cho 17 dự án CDM do VNEEC là Cơ quan Phát triển dự án. Dưới đây là thông tin chi tiết  về các dự án đã được cấp LoA.

Xem Thêm

Dự án CDM thủy điện “nội địa” đầu tiên
Dự án thuỷ điện Nậm Pia bao gồm việc xây dựng nhà máy thuỷ điện công suất 15 MW trên suối Nậm Pia tại xã Chiềng Hoa, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Xem Thêm