Công cụ tính toán Giảm phát thải Khí nhà kính

Phát triển hệ thống MRV cho các dự án do CTF tài trợ (49145-001), Liên danh Tư vấn do VNEEC đứng đầu đã xây dựng các Hướng dẫn MRV cho các hoạt động dự án đường sắt đô thị và nâng cao hiệu suất năng lượng trong truyền tải điện.

Trong khuôn khổ dự án TA 9055- VIE: Lồng ghép giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong hạ tầng quốc gia- CS1, công cụ tính toán Giảm phát thải Khí nhà kính cho một số hoạt động giảm phát thải khí nhà kính được chọn trong lĩnh vực giao thông và năng lượng là một phần của các Hướng dẫn này. Công cụ được áp dụng để ước tính trước giảm phát thải trong giai đoạn thiết kế/ đăng ký MRV của hoạt động dự án và/ hoặc tính toán giảm phát thải sau (lượng thực tế đạt được) bởi hoạt động dự án. Có thể tải về từ đường link sau:

https://drive.google.com/drive/folders/10hiJcq5zSgHD7kWjgcTCjarl_2yY6dTZ?usp=sharing